СТАТУТ

Српска федерација компанијског спорта

 

Српска федерација компанијског спорта

Ту смо за Ваш тимски спорт!

На основу члана 40. став 2. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник Републике  Србије бр. 10/2016, Скупштина Српске федерацијe компанијског спорта на седници одржаној 28.05.2018. године усвојила је

СТАТУТ

Српска федерација компанијског спорта

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Федерација је добровољна, невладина, неполитична и непрофитна национална организација сходно члану 3. Закона о спорту Републике Србије став 1. тачка 3.

У Федерацију се,  у статусу редовних и придружених чланова,  удружују – покрајинске, градске и општинске асоцијације компанијског спорта, удружења за развој и унапређење спортске рекреације и рекреативног спорта, струковна-еснафска удружења из области компанијског спорта и спортске рекреације и друге националне спортско-рекреативне организације и правна лица која нађу интерес за сарадњом са компанијским спортом

У Федерацију се могу удружити и друге заинтересоване организације у статусу помажућих и почасних чланова, које доприносе или могу допринети развоју и унапређењу свих облика физичке културе а посебно компанијског спорта на свим нивоима деловања.

1. Назив и седиште Асоцијације

Члан 2.

Назив Асоцијације је: Српскa федерацијa компанијског спорта.

Назив Асоцијације на енглеском: Serbian Federation fоr Company Sports.

Скраћени назив СФКС / SFKS.

Седиште Федерација је у Београду.

 

2. Делатност и подручје активности

Члан 3.

Шифра делатности Федерацијe је 9319 – остале спортске делатности.

Федерација, као надлежни  савез у области спортске рекреације и спорта у фирмама, планира и реализује стратегије, програме и активности који унапређују и развијају поменуту област на целој територији Републике Србије.

Федерација је своје програме и активности усагласила са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији (члан 142. Закона о спорту).

 • Програмске активности компанијског спорта су:
 • Планирање и спровођење глобалних циљева и задатака EFCS-a;
 • Планирање и реализација активности компанијског спорта у области спортске рекреације и спорта у фирмама у Републици Србији;
 • Организација националних и међународних догађаје у спорту у фирмама;
 • Јачање капацитета асоцијација спорта у фирмама и спортске рекреације;
 • Спровођење процеса евиденција у спорту у фирмама (члан 5. Закона о спорту);
 • Реализација и организација вођења статистика у области спортске рекреације и спорта у фирмама (члан 168. Закона о спорту);
 • Креативни развој у компанијском спорту и реализација иновативних програма и пројеката из области спортске рекреације и спорта у фирмама;
 • Планирање и спровођење активности са децом запосленијх   компанијама. Стимулисање активности у функцији превенције и очувања општег здравља и  здравих  стилова  живота кроз спортску рекреацију и спорт у фирмама и кретање грађана;
 • Спровођење спортско-рекреативних активности и организацију догађаја из области спортске рекреације и спорта у фирмама са циљем стварања адекватних позитивних ефеката у локалној заједници.
 • Cпортско-рекреативне дисциплине и активности у области спортске рекреације и спорта у фирмама су:
 • Планирање спортско-рекреативних програма и пројеката;
 • Планирање и спровођење рекреације радника–спортиста, спортско-рекреативног васпитања, обучавања и спортско-рекреативног усавршавања у компанијама;
 • Креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у функцији промоције спортске рекреације и спорта у фирмама;
 • Планирање и реализација националних и међународних догађаја у спортскуј рекреацији и спорту у компанијама
 • Извештавање са рекреативних приредби, писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спортске рекреације и спорта у фирмама;
 • Суђење на спортско-рекреативним такмичењима;
 • Старање о безбедности, реду и сигурности на спортско-рекреативним приредбама и у спорским објектима;
 • Старање о спречавању допинга у рекреативним такмичењима спортске рекреације и спорта у фирмама.

3. Правни статус

Члан 4.

Федерација је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о спорту и овим Статутом.

4. Печат, заштитни знак и застава

Члан 5.

Федерација има печат округлог облика, на којем су кружно српски ћириличним писмом исписани назив горе и назив града седишта Федерације доле .

Федерација има штамбиљ који је правоугаоног облика на коме је исписан назив и остављено место за број и датум са називом града као седиштем Федерације.

5. Заступање и представљање

Члан 6.

Федерацију представљају и заступају председник Управног одбора Федерације и генерални секретар Федерацијe у оквирима својих овлашћења утврђених овим Статутом.

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и  обавезама представљања и заступања у границама датих овлашћења.

6. Забрана дискриминације

Члан 7.

Забрањена је свака врста дискриминације лица у надлежности Федерације и њених чланова. У Федерацији и код њених чланова није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Сва лица у надлежности Федерације у обавези су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминацији и насиља према деци.

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЦИЈЕ

1. Циљеви

Члан 8.

Циљ Федерацијe је да:

 • Промовише компанијски спорт;
 • Понуди широк спектар догађаја у компанијском спорту;
 • Промовише физичке активности;
 • Промовише здравље и кретање;
 • Нагласи рекреативни карактер компанијског спорта;
 • Стимулише опште здравље и кретање кроз компанијски спорт;
 • Покрене креативни развој у компанијском спорту;
 • Организује националне и међународне догађаје у компанијском спорту;
 • Ствара услове за стални развој и унапређење компанијског спорта у области спортске рекреације, а нарочито у:
 • Компанијама, предузећима и установама;
 • Дечијим установама, школама у оквиру компанија
 • Спортско-рекреативним и фитнес центрима без обзира на облик власништва;
 • Спортско-рекреативним, феријалним и другим организацијама и институцијама које раде на остваривању програма компанијског спорта;
 • Масовним спортско-рекреативним такмичењима и манифестацијама;

Федерација је  некомерцијална организација која делује само у интересу својих чланова.

Члан 9.

Циљеве, потребе и интересе из претходног члана, Федерација остварује у сарадњи са чланицама кроз:

 • Развој компанијског спорта широм Србије;
 • Сталну промоцију и популаризацију компанијског спорта;
 • Редовну и периодичну размену информације везаних за компанијски спорт;
 • Побољшање унутрашње и спољне комуникације;
 • Повећање броја својих чланица;
 • Организовање редовних конференција у вези са здрављем и кретањем;
 • Ширење и унапређивање националне и међународне сарадње у области компанијског спорта;
 • Предлагање својих годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес компанијског спорта у области спортске рекреације за финансирање из јавних прихода. у
 • Организовање спортских манифестација и такмичења у компанијском спорту (Компанијске спортске игре Србије) и посебних спортских догађаја сваке године;
 • Заступањем заједничких интереса чланица према органима државне и локалне управе, али и интересе према другим савезима и привредним субјектима.
 • Остваривањем сталне сарадње са EFCS *( Европском Федерацијом компанијског Спорта) и WFCS *(Светском Федерацијом Компанијског Спорта );
 • Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Федерације као и остваривању положаја утврђеног стратегијом развоја спорта у Републици Србији.

Остваривање циљева Федерације се ближе регулишу одговарајућим општим актима које доносе надлежни органи Федерације у складу са овим Статутом.

2. Стручни рад

Члан 10

Федерација ангажује спортске стручњаке закључивањем Уговора о раду или закључивањем Уговора о стручном ангажовању у складу са Законом о спорту.

3. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 11.

Федерација и сви њени чланови и чланице у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочиту пажњу морају посветити афирмацији васпитно-стручног и образовног рада, унапређењу вредности фер-плеја, подстицању и афирмацији вежбања ради здравља, волонтеризма у компанијском спорту и других вредности у складу са Законом о спорту.

Федерација и чланови Федерација обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно, добровољно, здраво, безбедно и у складу са друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друге различитости.

III ЧЛАНСТВО У ФЕДЕРАЦИЈИ

Члан 12.

Федерација и њени чланови функционишу као јединствен систем спортске рекреације и спорта у  компанијама у Републици Србији.

Организација и рад чланова (удружења, асоцијација, компанија, друштава, савеза) уређују се њиховим статутима – актима, у складу са Законом и Статутом Федерације.

Члан 13.

Федерација има следеће врсте чланова:

 1. Редовне;
 2. Придружене;
 3. Помажуће;
 4. Почасне.

1. Редовне чланице

У Федерација се удружују, као редовне чланице,   компанијског спорта и друге спортске и спортско-рекреативне асоцијације и организације  који у свом деловању промовишу и реализују програме спортске рекреације и спорта у компанијама  на свим нивоима.

Организација из става 1. овог члана може постати члан Федерације уколико је: регистрована као кокпанија и ако њени циљеви одговарају циљевима Федерације;  ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Федерације; ако се обавеже да ће редовно плаћати чланарину, у складу са одлуком Скупштине Федерације.

2. Придружене чланице

Поред редовних, као придружене чланице, у Федерацију могу се удружити и друге заинтересоване компаније, спортске организације, спортско привредна друштва  и организације које доприносе развоју и унапређењу пре свега области спортске рекреације и спорта у фирмама на свим нивоима организовања

3. Помажући члан

Помажући члан може постати свака организација која је регистрована у складу са Законом, а која жели да помаже остваривању циљева Федерације ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и општа акта Федерације.

4. Почасни члан

За почасног члана може, одлуком Управног одбора Федерације, бити именовано свако лице које има посебне заслуге за рад Федерације или чије чланство у Федерацији је од посебног интереса Федерације и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и општа акта Федерације,   на основу Правилника о признањима која прописује Федерација.

Члан 14.

Чланице Федерације у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења и манифестације за која су надлежни и остварују и друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима Федерације.

Чланство у Федерацији се не може преносити.

 

Члан 15.

Чланица Федерације може постати: свака компанија која налази интерес да сарађује са Федерацијом за компанијски спорт.

 

Члан 16.

Чланство у Федерацији може се остварити уз услов да је компанија изразила интерес за сародњом,  и ако приложи писану изјаву да прихвата Статут Федерације и ако испуњава, Законом и подзаконским актима, прописане услове за обављање  рекреативних активности и делатности и да измирује обавезе годишње чланарине чију висину утврди Скупштина Федерације.

 

       1.   Начин учлањења

Члан 17

Приступница за пријем у чланство Федерације подноси се у писаној форми Управном одбору Федерације.

Уз   Приступницу се прилаже: одлука о приступању Федерацији

О пријему у чланство у Федерације одлучује Управни одбор на првој наредној седници овог органа.

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу арбитражном суду Спортског савеза Србије чија одлука је коначна.

У случају да је молба за пријем у чланство прихваћена, подносилац   приступнице је дужан да, у року од 30 (тридесет) дана, уплати Федерацији годишњу чланарину а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Федерацији.

Право члана Федерације се остварује даном уплате чланарине.

 

2. Права и обавезе чланова

Члан 18.

Чланица има право да:

 • Покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Федерације;
 • Користи помоћ, подршку и услуге Федерације, у мери која не штети интересима других чланова Федерације;
 • Да учествује у активностима и остварује увид у рад Федерације и њених органа.

Чланица је дужна да:

 • У потпуности поштује сва своја општа акта као и акта Федерације;
 • Учествује у активностима Федерације;
 • Чува углед Федерације, чланова и сопствени углед;
 • Редовно измирује своје финансијске обавезе према Федерацији.
 1. Начин учествовања у раду и одлучивању

Члан 19.

Чланица учествује у раду и одлучивању у органима Федерације преко својих представника.

Лице које представља члана Федерације мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Федерације и потписано од стране лица овлашћеног за заступање.

 

4. Књига чланова и друге евиденције

Члан 20.

Федерација води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Федерација је дужна да се упише у матичну евиденцију, у складу са Законом о спорту.  Одлуке органа Федерације обавезно се уносе у књигу одлука.

 

5. Престанак чланства

Члан 21.

Чланство у Федерацији се гаси престанком рада, иступањем или искључивањем из чланства.

Престанак рада члана Федерације утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра.

Иступање из чланства Федерације се врши само на основу писмене изјаве члана Федерације дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Федерације.

Искључење члана Федерације могуће је ако члан својим активностима штети угледу Федерације, поступа супротно интересима Федерације и њених органа, крши Законске обавезе, Статут и друге акте Федерације и своја општа акта и престане да испуњава обавезе и услове утврђене за пријем.

Пре искључења Управни одбор Федерације је дужан да упозори члана на околности због којих може бити искључен из чланства и да рок од 2 (два) месеца да отклони уочене пропусте.  Одлуку о искључењу доноси Управни одбор већином од укупног броја чланова и у писменој форми са образложењем се саопштава члану Федерације.

Престанком својства члана Федерације престаје мандат представницима члана у органима и радним телима Федерације.

Престанком својства члана Федерацијe престаје и право учешћа у активностима у организацији Федерације.

 

Члан 22.

Управни одбор може, пре коначне одлуке о искључењу, донети одлуку о привременом искључењу која траје до исправљања грешке члана, али не дуже од 2 (два) месеца.

Уколико члан Федерације и након двоструке опомене не исправи грешку или не изврши чланске обавезе у року од месец дана након друге опомене, аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

Против одлуке о искључењу, члан Федерације може поднети жалбу у арбитражном суду Спортског савеза Србије у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке о искључењу.

 

Члан 23.

Лица у надлежности Федерације која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно Статуту и другим општим актима и тиме повреде углед Федерације, одлукама органа или овлашћених лица Федерације, могу дисциплински одговарати и бити кажњена:

 • Опоменом;
 • Јавном опоменом;
 • Суспензијом;
 • Новчаном казном;
 • Забраном обављања дужности;
 • Искључењем.

Управни одбор Федерације ближе одређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак у складу са овим Статутом.

Ниједан члан Федерације не може бити дисициплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћења својих права утврђених Законом о спорту, општим актима Федерације и својим општим актима.

IV ОРГАНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Члан 24

Федерацијом управљају чланови преко својих изабраних представника у органима Федерације на начин одрђен овим Статутом.

 

Члан 25.

Органи Федерације су:

 • Скупштина;
 • Управни одбор;
 • Надзорни одбор;
 • Председник Федерације;
 • Генерални секретар.

Мандат чланова органа Федерације траје 4 (четири) године, ако овим Статутом није другачије одређено.

У случају када је истекао мандат органа Федерације, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

Чланови органа Федерације, укључујући и заступника и ликвидационог управника Федерације, не могу бити лица:

 • Чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, спортске организације и удружења у области спорта која је члан Федерације;
 • Која су оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови Федерације која се такмичи у истом рангу такмичења;
 • Која су чланови органа и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
 • Која су чланови органа управљања у другим националним спортским савезима;
 • Која врше јавну функцију, као ни лица која врше функцију у органу политичких странака;
 • Која су чланови и власници органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;
 • Која су спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
 • Која су правоснажно осуђена или против којих се води поступак везан за кривична дела против привреде, имовине, злоупотребе службене дужности као и за кривична дела тешког убиства, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и других погодности, изнуда, уцена, зеленаштво, неовлашћена производња, стављање у промет и употреба допинг средстава, насилничко понашање на спортским приредбама или јавним скуповима и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде или истраге;
 • Која су чланови органа привредних друштава или удружења у складу са Законом којим се уређује сукоб интереса у обављању јавних дужности.

Чланови органа Федерације не могу бити спортски инспектори.

Ако члан органа Федерације из става 3. овог члана, укључујући и заступника и ликвидационог управника, престане да испуњава услове да буде члан органа у току трајања мандата, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњења тих услова ако овим Статутом, није другачије утврђено.

 

Члан 26.

Чланови органа Федерације одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Федерацији ако такву одлуку донесу намерно или непажњом. Из овога се изузимају одсутни чланови и они који су гласали против такве одлуке.

Члан органа Федерације нема право гласа у случајевима када се ради о покретању или одустајању од спора који се води против њега и у сукобу интереса на пословима између њега и Федерације и нема право гласа када се ради о његовој одговорности или разрешењу.

 

 1. Скупштина

1/1 Састав, избор и мандат

Члан 27.

Скупштина Федерације је највиши орган Федерације.

Скупштину чине по 1 (један) представник свих редовних и придружених чланица Федерације и укупно 1 (један) представник помажућих чланица и укупно 1 (један) представник почасних чланова.

 

Свака новопримљена организација која има статус редовне или придружене чланице постаје пуноправна чланица Федерације и стиче право на представничко место у складу са ставом 2. овог члана.

 

Представник члана Федерације у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу пуномоћја овереног печатом члана Федерације и потписаног од стране заступника члана Федерације. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. Мандат представника чланова Федерације није ограничен.

 

1/2 Начин сазивања Скупштине

1/2.1 Редовна седница Скупштине

Члан 28.

Редовна седница Скупштине одржава се најмање једаном годишње.

Седницу Скупштине сазива председник Федерације, а у његовој спреченост први потпредседник.

Позив за редовну седницу Скупштине члану Федерације шаље се у писменој форми са предлогом дневног реда најмање 10 (десет) дана пре одржавања Скупштине. Члану Федерације, у складу са Законом о спорту, који има интернет и електронску пошту, позив за седницу се може послати и електронском поштом.

Сваки делегат Скупштине може дати предлог за измену и допуну дневног реда Скупштине писменим поднеском најкасније 5 (пет) дана пре одржавања Скупштине.

Председавајући Скупштине најкасније 3 (три) дана пре седнице утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Федерације.

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председавајући Скупштине и записничар.

Записник и изводи записника чувају се у архиви Федерације као документ трајне вредности.

 

1/2.2 Изборна седница Скупштине

Члан 29

Изборна седница Скупштине одржава се сваке 4. (четврте) године. По правилу се сазива најкасније 2 (два) месеца пре истека мандата, а најкасније 60 (шездесет) дана по истеку мандата изборним органима.

 

1/2.3 Ванредна седница Скупштина

Члан 30.

Председавајући Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то тражи Управни одбор,или на предлог Надзорног одбора и најмање 1/3 чланова Скупштине уз предлог дневног реда.

У случају спречености из било ког разлога да седницу не сазову лица или органи из става 1. овог члана, седницу Скупштине може сазвати Надзорни одбор или Управни одбор Федерације.

Ако председавајући Скупштине не сазове ванредну седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови Скупштине односно онај орган Федерације који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења уредног захтева за одржавање, с тим да између подношења захтева и одржавања Скупштине не сме да протекне више од 30 (тридесет) дана. Само изузетно (због болести или службене одсутности у инострантву председавајућег Скупштине), рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити двоструко дужи.

На дневном реду ванредне Скупштине Федерације могу бити само питања која су наведена у захтеву за њено сазивање сем ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја гласова чланова.

Позив за ванредну седницу Скупштине са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Федерације најкасније 7 (седам) дана пре термина одржавања седнице Скупштине.

Ванредна седница Скупштине Федерације има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

 

1/3 Надлежност Скупштине

Члан 31.

Скупштина:

 • Утврђује основе четворогодишњег програма развоја Федерације и смернице за њихово извршавање;
 • Доноси и мења Статут Федерације и пословник о раду Скупштине и друга документа (резолуције, одлуке и решења) сагласно овом Статуту;
 • Бира и разрешава председника Федерације, првог потпредседника и чланове Управног одбора из састава чланица и чланове Надзорног одбора;
 • Разматра и одлучује о извештају о раду и финансијском извештају Федерације, о раду Управног одбора и других радних тела Федерације;
 • Доноси одлуку о висини годишње чланарине;
 • Доноси одлуку о престанку рада Федерације.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одборе и сл.

радна тела Скупштине.

 

1/4 Одлучивање Скупштине

Члан 32.

Скупштина одлучује пуноважно ако седници присуствује више од 1/2 чланова Скупштине са овереним пуномоћјима издатим од члана Федерацијe. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.

Уколико у заказано време за почетак седнице Скупштине није присутна 1/2 чланова Скупштине у складу са ставом 1. овог члана, почетак се одлаже за 30 (тридесет) минута након чега се седница одржава са присутним представницима чланова Скупштине с тим да најмањи број присутних мора бити већи од 1/3 чланова Скупштине и доноси пуноправне одлуке, осим у случајевима када је то Статутом другачије регулисано.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлучивање о доношењу, изменама и допунама Статута потребна је већина од укупног броја чланова Скупштине Федерације.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тим сагласи 2/3 већином присутних делегата. О раду седнице Скупштине води се записник који потписује председник Федерације и записничар.

Рад седнице Скупштине Федерације ближе се регулише пословником о раду.

 

 1. Управни одбор

2/1 Састав

Члан 33.

Управни одбор чине:

 1. Председник;
 2. 2 (два) потпредседника;
 3. 8 (осам) чланова.

 

Члан 34.

Избор за члана Управног одбора није искључиво везан за чланство у Скупштини Федерације.

Председника, првог потпредседника и чланове Управног одбора чији је укупан број 5 (пет) бира и разрешава Скупштина из свог сазива на период од 4 (четири) године са могућношћу поновног избора.

Другог потпредседника и 5 (пет) чланова Управног одбора, чији је укупан број 6 (шест) , бира Управни одбор на предлог председника Управног одбора а у складу са програмским захтевима Федерације. Најмање 1/4  чланова Управног одбора по правилу чине жене.

Управни одбор одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење. Уколико неком од чланова Управног одбора привремено престане мандат, нови члан се бира на првој наредној седници Скупштине, а мандат му траје колико и мандат раније изабраних чланова.

 

2/2 Надлежности Управног одбора

Члан 35.

Управни одбор:

 • Извршава закључке и одлуке Скупштине и подноси Скупштини извештај о раду;
 • Припрема и утврђује нацрте и предлоге програма развоја из надлежности Скупштине и доноси оперативне планове за њихово извршење;
 • Утврђује предлог Статута Федерације, пословника о раду Скупштине и других нормативних аката из надлежности Скупштине и њихове измене и допуне;
 • Усваја извештај о финансијском пословању, доноси годишњи програм и финансијски план и усваја завршни рачун Федерације;
 • Доноси одлуке о пријему нових чланица;
 • Доноси и мења општа акта од значаја за рад Федерације изузимајући Статут Федерације и пословник о раду Скупштине Федерације;
 • Именује и разрешава генералног секретара на четворогодишњи мандат;
 • Успоставља и развија сарадњу са надлежним републичким органима и другим организацијама и органима подносећи захтеве за сврсисходније решавање актуелних питања у области компанијског спорта Србије;
 • Обезбеђује средства за рад Федерације;
 • Утврђује предлог висине чланарине;
 • Организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса;
 • Одлучује о заштити и безбедности имовине Федерације;
 • Доноси одлуке о учлањењу и престанку чланства Федерације у другим организацијама у Републици Србији;
 • Доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама организацијама и појединцима у складу са посебним општим актом;
 • Врши и друге послове, по овлашћењу Скупштине, утврђене овим Статутом и пословником о раду Скупштине.

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора.

Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, осим усвајања општих аката и одлучивања о финансијским питањима с тим да се одлуке подносе првој седници Управног одбора на потврду.

Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања се ближе регулишу пословником о

раду.

Управни одбор може, ради успешнијег остваривања програмских задатака, именовати програмског директора и формирати комисије и друга радна тела стручног и саветодавног карактера.

Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

 

Члан 36.

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива председник, а у случају његове спречености потпредседник кога овласти председник или први потпредседник.

Седнице Управног одбора, одржавају се по правилу најмање једном у 4 (четири) месеца.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од 1/2 укупног броја чланова, а одлуке се доносе простом већином присутних чланова. У случају поделе гласова одлучује глас председника.

У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, председник, односно потпредседник ће, у хитним случајевима, сазвати, најкасније у року од 3 (три) дана, нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.

Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникације (тзв. електронска седница).

Управни одбор може у складу са пословником на писмени предлог председника да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Члан Управног одбора Федерације, односно заступник нема право гласа на седници када се одлучује о:

 • Покретању спора или одустајању од спора против њега;
 • Одобравању послова између њега и Федерације у случају сукоба интереса, односно

постојања личног интереса при одлучивању;

 • Његовој одговорности или разрешењу.

 

3. Надзорни одбор

Члан 37.

Надзорни одбор је надзорни орган Федерације који врши надзор над употребом материјалних средстава и законитошћу пословања и прегледа предлог завршног рачуна Федерације.

 

Члан 38.

Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана које бира и разрешава Скупштина Федерације и не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине у складу са чл. 60. став 3. Закона о спорту.

Чланови Надзорног одбора из својих редова на првој конститутивној седници бирају председника.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године, а може престати пре истека мандата давањем оставке или опозивом.

Чланови Надзорног одбора могу бити изабрани само у још једном мандату.

Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник, а Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о годишњем и четворогодишњем раду.

 

4. Председник Федерације

Члан 39.

Председник Федерације је уједно председавајући Скупштине и председник Управног одбора по функцији и бира га Скупштина на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

Кандидата за Председника Федерације може да предложи уз образложење испуњености услова, најмање 1/4  чланова Федерације, с тим да један члан Федерације може да предложи само једног кандидата за председника. Кандидати за председника Федерације дужни су да, најмање 7 (седам) дана пре седнице изборне Скупштине, доставе Федерацији свој програм рада који се обајвљује на сајту Федерације.

Одлучивање за избор председника се врши тајним гласањем.

Уколико при избору председника Федерације у првом кругу гласања ниједан од кандидата не добије потребан број гласова за избор одређен Статутом Федерације, приступа се другом кругу гласања, за два кандидата који су имали највећи број гласова, а ако су на листи била само два кандидата, поступак гласања спроводи се поновним гласањем о избору између та два кандидата. Уколико ни у другом кругу гласања није изабран председник Федерације, приступа се трећем кругу гласања, за кандидата који је имао највећи број гласова, а ако се ни тада не изабере председник Федерације, поступак избора се наставља поновним предлагањем кандидата по истом поступку. Поступак предлагања кандидата ће се поновити и ако је на листи за избор председника био само један кандидат који није добио потребан број гласова.

У случају престанка мандата председнику Федерације пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора, с даном прве наредне седнице Скупштине на којој се бира нови Управни одбор у складу са овим Статутом. Мандат новоизабраних председника Федерације и Управног одбора Федерације почиње испочетка, односно траје 4 (четири) године.

Председник Федерације за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Федерације.

У случају да Скупштина Федерације не усвоји годишњи извештај о раду или извештај о финансијском пословању Федерације, сматра се да је председник Федерације разрешен.

Уколико председник Федерације поднесе оставку или буде разрешен, његове послове преузима први потпредседник који је дужан да, у року од најкасније 2 (два) месеца, сазове ванредну изборну Скупштину.

 

Члан 40.

За председника Федерације може бити изабрано лице које да писану изјаву о прихватању кандидатуре и који испуњава следеће услове:

 1. Да је држављанин Републике Србије;
 2. Да је истакнути спортиста, спортски стручњак или спортски функционер;
 3. Да има значајно искуство у руковођењу спортским организацијама или системом у области спорта, Федерације и сл.;
 4. Да у каријери није кажњаван у спорту и привреди, односно за кривична дела;
 5. Да има високу стручну спрему;
 6. Да има знање једног светског језика;
 7. Да не постоје сметње за избор у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Управни одбор Федерације даје оцену испуњености услова из става 1. овог члана у процесу избора председника Федерације.

Председник и потпредседници Асоцијације, као и чланови Надзорног одбора, не могу бити из исте чланице.

Члан 41.

Председник Федерације обавља следеће послове:

 • Представља и заступа Федерацију;
 • Сазива и председава седницама Скупштине и сазива и руководи радом Управног одбора;
 • Брине о извршењу програма, планова и закључака Скупштине и Управног одбора;
 • Стара се о остваривању циљева Федерације и права и обавеза чланова Федерације и предузима потребне мере;
 • Потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;
 • Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Федерације;
 • Предлаже Скупштини финансијске и ревизијске извештаје о раду Федерације;
 • Подноси Управном одбору и Скупштини извештај о раду и годишњи извештај који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;
 • У сарадњи са генералним секретаром припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Федерације.

 

Први потпредседник Федерације, кога је изабрала Скупштина, замењује председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства (председава Скупштином и седницама Управног одбора).

 

Члан 42.

.

 

 1. Генерални секретар

Члан 43.

Генералног секретара Федерације именује и разрешава Управни одбор Федерације на предлог: председника Управног одбора или најмање 1/4  чланова Асоцијације с тим да једна чланица Федерације може да предложи само једног кандидата за генералног секретара Федерације. Генерални секретар се бира из редова истакнутих спортских стручњака или стручњака у спорту са вишегодишњим искуством у раду и познавању програмске орјентације Федерације, на локалном, националном и међународном нивоу.

Мандат генералног секретара траје 4 (четири) године и може бити поново именован.  Генерални секретар за свој рад је одговоран Управном одбору у складу са ставом 1. овог члана.

 

Члан 44.

За Генералног секретара може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 • Да је држављанин Републике Србије;
 • Да је био истакнути спортиста, спортски стручњак или спортски функционер;
 • Да говори један светски језик;
 • Да има искуства у раду органа и тела организација у физичкој култури посебно спортској рекреацији, компанијском спорту или на руководећим пословима у систему спорта;
 • Да има високо образовање;
 • Да у каријери није кажњаван у спорту и привреди односно за кривична дела;
 • Да не постоје сметње за именовање у складу са чланом 33. Закона о спорту и овим Статутом.

 

Члан 45.

Генерални секретар Федерације је:

 • Одговоран за законитост пословања Федерације;
 • Заступа и представља Федерације;
 • Организује и контролише обављање стручних послова у Федерације и предузима мере за унапређење тих послова;
 • Закључује уговоре и врши друге правне радње;
 • Стара се о припремама седница органа Федерације и извршавању закључака одлука и других аката тих органа;
 • Стара се о вођењу записника са седница органа Федерације;
 • Финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Федерације;
 • Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Федерације;
 • Одобрава службена путовања у земљи и иностранству у складу са одлукама Управног одбора;
 • Учествује у раду Скупштине и Управног одбора без права гласа;
 • Организује и води активности и пословање Федерације;
 • Дужан је да информише органе Федерације о активностима и делатностима Федерације и њеном пословању;
 • Обавља друге послове одређене законом за заступника Федерације, овим Статутом и општим актима Федерације.

 

Врши и друге послове који су му поверени у складу са Статутом и другим општим актима Федерације.

Генерални секретар може у свако доба дати оставку   на своју функцију писаним путем. Оставка производи дејство   даном подношења.  . Оставка се региструје у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

 

            Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 46.

Председник Управног одбора, чланови органа и тела Федерације, као и генерални секретар дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Федерације, у складу са Законом и општим актима Федерације.

Лица из става 1. овог члана, која имају лични интерес, не смеју користити Федерацију  за лично богаћење, односно личне потребе.

Генерални секретар, запослени и чланови органа Федерације не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

V СТАЛНИ НЕЗАВИСНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА РАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ

Дисциплински суд и дисциплински судија

Члан 47.

У вршењу дисциплинских мера Федерација, као чланица Спортског савеза Србије, признаје независне казнене органе Спортског савеза Србије.

Одлука дисциплинског суда је обавезујућа за Федерацију а против ње се може уложити жалба арбитражном суду Спортског савеза Србије у року од 15 (петнаест) дана од уручења одлуке дисциплинског суда.

Рад овог суда ближе је дефинисан Статутом Спортског савеза Србије, члан 49-51. страна 23.

 

            Стални спортски арбитражни суд

Члан 48.

У вршењу активности спортске арбитраже Федерација, као чланица Спортског савеза Србије, признаје одлуке сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза Србије.  Одлука спортског арбитражног суда Спортског савеза Србије је обавезујућа за

Федерацију.

Рад сталног спортског арбитражног суда је ближе дефинисан Статутом Спортског савеза Србије члан 54-62. страна 24-27.

VI РАДНА ТЕЛА АСОЦИЈАЦИЈЕ

Члан 49.

Радна тела Федерације су: одбори, комисије, седнице и др.

Делокруг, надлежност, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада утврђује се одговарајућим актима која доноси Управни одбор, а спроводе их:

 1. Програмски директор;
 2. Одбори и комисије које именује Управни одбор.

Члан 50.

Федерације може имати следеће комисије и одборе:

 • Комисија за нормативну делатност;
 • Комисија за међународну сарадњу;
 • Комисија за здравствену заштиту чланства;
 • Комисија за маркетинг, пропаганду и односе са јавношћу; ;
 • Стручни одбор;
 • Одбор за хитна питања.

Комисије и одборе чине:

 • Председник кога именује и разрешава Управни одбор Федерације;
 • Два до четири члана комисије-одбора које именује и разрешава Управни одбор Федерације на предлог председника комисије-одбора.

Одбор за хитна питања, сходно члану 35. став 2. и 3. овог Статута и члану 37. став 3. Статута Спортског савеза Србије, броји већину чланова Управног одбора Федерације.

Мандат председника и чланова одбора–комисије  траје 4 (четири) године.

VII СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 51.

За обављање стручних, административних, финансијских и помоћних послова, Федерације има Стручну службу.

Пословима Стручне службе Федерације руководи генерални секретар Федерације. Лица ангажована у Стручној служби Федерације, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Федерације може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

VIII ОПШТА АКТА

Члан 52.

Општа акта Федерације су Статут, правилници и одлуке којима се, на општи начин, уређују поједина питања.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 10 (десест) дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута, достављају се Скупштини писмено најкасније 3 (три) дана пре седнице Скупштине.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа заступника члана Федерације или лице са специјалним пуномоћјем овереним печатом члана Федерације и потписано од заступника члана Федерације.

Одлука је донета ако се за предлог позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Федерације.

Управни одбор може у изузетно хитним случајевима одлучити већином од укупног броја чланова да се Скупштини предложи доношење измена и допуна Статута по хитном поступку, без спровођења јавне расправе, у ком случају се предлог за измене и допуне Статута доставља члановима Скупштине најкасније уз позив за седницу Скупштине.

Сваки члан и сваки орган Федерације може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Федерације.

Сваки члан Федерације има право да добије примерак Статута Федерације.

Начин доношења, односно измена и допуна Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине.

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Федерације.

Општа акта која доноси Управни одбор Федерације усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.

Члан 53.

Статут и друга општа акта Федерације, као спортска правила из члана 3. став 1. тачка 28. и члана 6. став 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Федерације.

Статут и друга општа акта члана Федерације морају бити у сагласности са Законом и Статутом и општим актима Федерације, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана Федерације са одредбом

Статута и општег акта Федерације, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Федерације.

 

Члан 54.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Федерацији морају бити у складу са општим актом Федерације и Законом, а у супротности су ништавне сходно члану 64. став 1. Закона о спорту.

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Федерације и чланови Федерације мора бити омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан арбитражни суд Спортског савеза Србије у складу са овим Статутом.

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 55.

Одлуку о статусним променама доноси,  Скупштина Федерације, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.  Управни одбор Федерације може 2/3 већином од укупног броја својих чланова одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Федерације.

На непосредном гласању у име редовног и придруженог члана Федерације право гласа има заступник члана Асоцијације или лице са специјалним пуномоћјем овереним печатом члана Федерације и потписаним од заступника члана Федерације. Одлука је донета ако се за предлог одлуке изјасни већина од укупног броја чланова Федерације.

X АНТИ–ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 56.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.  Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

Управни одбор Асоцијације утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

Сви непосредни и посредни чланови Федерације су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Федерације.

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Федерације.

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

XI ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 57.

Федерације стиче средства за реализацију својих циљева из:

 • Прихода од сопствених активности;
 • Спонзорства;
 • Донаторства;
 • Јавних прихода;
 • Непосредног обављања привредних и других делатности у складу са Законом;
 • Прихода предузећа, установа, агенција и других организација са којима Федерације сарађује или је њихов оснивач или суоснивач;
 • Уписнине;
 • Чланарине;
 • Буџета Републике Србије преко Министарства за омладину и спорт на основу понуђених програма као и из фондова невладиних организација за израду пројеката из домена своје активности;
 • Других извора у складу са Законом.

Објекти и средства којима располаже и које стекне Федерација представљају њену имовину.

Генерални секретар Федерације је финансијски налогодавац за располагање средствима Федерације.

Федерација има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју Федерација оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Федерације.

XII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 58.

Чланови органа Федерације одговарају солидарно за штету коју су, гласањем за одређену одлуку проузроковали Федерацији ако је та одлука донешена грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били одсутни, били против или су били уздржани.

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од 10 (десет) година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Федерацијеи.

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Федерације подићи Скупштина, Управни одбор, заступници, Надзорни одбор, или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Федерације и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Федерације може се одредити посебни заступник Федерације за поступак за накнаду штете.

Остварена накнада штете припада Федерације, а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.

Одлукама органа Федерације не може се условити или забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете.

Одредбе става 1-6. овог члана сходно се примењују и на радње генералног секретара и председника као заступника, заступника огранка Федерације, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Федерације.

XIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 59.

Рад Федерације је јаван у складу са Законом и овим Статутом.

Јавност рада Федерације обезбеђује се јавношћу седница органа, објављивањем одлука органа и благовременим и истинитим информисањем јавности и чланова Федерације о активностима Федерације.

Органи Федерације могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлуке, информације и акте Федерације и органа Федерације достављати члановима Федерације путем електронске поште, средстава јавног информисасња, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.

Представник Федерације који даје податке и информације у вези са радом Федерације одговоран је за њихову тачност.

Ставове Федерације, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Федерације.

Федерација објављује финансијске и ревизорске извештаје на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са Законом о спорту.

Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са Законом.

 

Члан 60.

Федерација има интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о Федерацији, њеном раду, одлукама и општим актима.

Интернет презентација Федерације је службено гласило Федерације.

XIV ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА

Члан 61.

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, Федерација остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

Генерални секретар Федерације обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.  Обрада нарочито осетљивих података о личности, као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са Законом.

Федерација прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова. Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 (десет) година.

XV ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 62.

Федерације престаје са радом одлуком Скупштине Федерације, донетом 2/3 већином чланова Скупштине са правом гласа с тим да сваки редовни и придружени члан Федерације има по један глас.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.

У случају престанка рада Федерације, имовина Федерације прелази на организацију која остварује исте или сличне циљеве као Федерација,  а ако такве организације нема, на Спортски савез Србије.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Управни одбор Савеза ће донети опште акте предвиђене овим Статутом у року од једне године од дана регистрације.

 

Члан 64.

Све што није регулисано овим Статутом сходно се примењују одредбе Закона о Спорту.

 

Члан 65.

Овај Статут ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања овог Статута на огласној табли  Федерације.

Председавајући оснивачке Скупштине

У Београду, 28.05.2019.године

______________________________

Велизар Ђерић