УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: унутрашња организација Стручне службе        Српске федерације компанијског спорта  (СФКС), делокруг и међусобни однос унутрашњих јединица; руковођење унутрашњим јединицама, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица /сектора/ и начин сарадње са органима СФКС; називи радним места са одговарајућим описом послова; потребан број извршилаца за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Стручној служби СФКС.

У складу са начелом родне равноправности, сви називи радних места и других појмова у овом Правилнику употребљени у мушком граматичком роду подједано обухватају и односе се на лица женског и мушког рода.

 

Члан 2.

Радни однос у СФКС може засновати лице, односно запослени у СФКС се може распоредити на одређено радно место, ако поред општих услова прописаних законом испуњава и посебне услове предвиђене овим Правилником.

Радни однос у СФКС може се засновати са пуним и непуним радним временом, у складу са Законом о раду.

Правилник о унутрашњој организацији можете преузети овде

Правилник о унутрашњој организацији

Члан 3.

 

Врста и степен стручне спреме, као посебни услови, одређују се у зависности од врсте и сложености послова које ће радник обављати, а на основу школске спреме и стручне способности, одређене струке и смера.

Под радним искуством, у смислу одредби овог Правилника, сматра се искуство стечено радом на истим или сличном, односно сродном радном месту, после стечене стручне спреме која се тражи за то радно место.

За послове који захтевају знање страног језика, тражи се активно знање језика,при чему се под активним знањем језика подразумева знање које омогућава вођење уобичајене пословне комуникације и кореспонденције као и коришћење језика у обављању послова радног места.

 

Члан 4.

СФКС заснива радни однос у својству приправника са лицем које има високу, вишу или средњу стручну спрему а које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, за обављање послова за које радно искуство није утврђено као посебан услов. Приправнички стаж за обављање послова у стручној служби траје: за високу стручну спрему 12 месеци, за вишу стручну спрему 9 месеци а за средњу стручну спрему 6 месеци.

 

Члан 5.

СФКС ангажује волонтере у складу са законом и у случајевима исказане потребе. Одлуку о ангажовању волонтера доноси Генерални секретар.

 

Члан 6.

Код пријема у радни однос може се вршити претходна провера радних способности потребних за успешно обављање послова тог радном места. Претходну проверу радних способности може вршити комисија од три члана коју образује Управни одбор. Код пријема у радни однос обавезно се организује интервју са пријављеним кандидатима.

 

Члан 7.

Број извршилаца за поједина радна места условљен је обимом послова на том месту.

 

Члан 8.

Лице заснива радни однос са СФКС закључењем уговора о раду, у складу са законом. Права, обавезе и одговорности запослених у СФКС утврђују се у складу са законом и општим актима СФКС. Запослени у СФКС за свој рад примају зараду која се утврђује уговором о раду, у складу са законом.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 9.

Послове у СФКС обавља Генерални секретар СФКС и Стручна служба СФКС
Обављање стручних и општих послова у СФКС утврђује се према потреби.
Запослени у Сектору за опште послове и Сектору за стручне послове и програме могу обављати поједине послове из делокруга рада другог сектора, на основу одлуке Генералног секретара, ако то одговара потребама посла и њиховој стручној спреми и радном искуству.

 

  1.  РАЧУНОВОДСТВО И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

Члан 10.

Због недовољног обима пословања, финансијски послови и евиденција финасиско материјалног пословања може се поверити стручној организацији која ће у име и за рачун СФКС об ављати ове послове

 

РУКОВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦМА /СЕКТОРИМА/ И ОДГОВОРНОСТ

 

Члан 11.

Стручном службом руководи генерални секретар, који за свој рад одговара  Управном одбору . Генерални секретар заснива радни однос са СФКС или закључује уговор о ангажовању, за време трајања мандата, у складу са законом и Статутом СФКС. Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на руководиоце унутрашњих јединица, у складу са Статутом СФКС.

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ССС

Члан 12.

Овај Правилник садржи радна места именованих лица и извршилачка радан места.
Укупан број систематизованих радних места у Стручној служби је 2 са редовним радним односом и више хонорарних радника и волонтера, зависно од обима посовања.
Радна места су следећа:

РАДНО МЕСТО Генерални секретар ССС
Опис послова  Обавља послове утврђене чл. 55. ст. 3. Закона о спорту и Статута СФКС
Услови за рад Услови утврђени  Статутом СФКС
Стручни сарадник
Број извршилаца 1

 

 

РАДНО МЕСТО Стручни сарадник СФКС
Опис послова  Координира и усклађује рад унутрашњих организационих јединица Стручне службе; стара се о благовременом и уједначеном обављању послова неопходних за функционисање , израђује планове везане за активности  СФКС и стара се о њиховој реализацији; усклађује и унапређује метод рада; пружа стручна упутства, распоређује задатке и надзире и реализује поверене му задатке; Помаже Генералном секретару у извршавању послова и обавља друге послове које одреди Председник или Генерални секретар.
Услови за рад Висока стручна спрема /Факултет спорта или менаџмент у спорту), најмање 5 година радног искуства у струци, искуство у области спорта, знање енглеског језика (конверзација и коресподенција), знање рада на рачунару (МС Офис пакет и интернет)
Број извршилаца 1

 

Члан 13

СФКС може ангажовати повремене и привремене раднике или волонтере на пословима предвиђени програмом у случајевима организовања масовних приредби и садржаја који захтевају већи број повремених извршилаца. О Услове и начин ангажовања овакве врсте извршилаца одређује Председник или Геднерални секретар СФКС

 

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту и огласној табли СФКС.