На основу члана 100. Закона о спорту и члана Чл.3,ст.2, Члана 35 и 52. Статута Српске федерације компанијског спорта, Управни одбор  Српске федерације компанијског спорта, на седници одржаној 2. Јула 2019. године донео је:

 

Правилник о такмичењу и организацији такмичења

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се уређује организација и руковођење програмима  Српске федерације компанијског спорта у свим категоријама,  , као и осталих такмичењима у организацији из свог Програма или оних под покровитељством   Српске федерације компанијског спорта (удаљем тексту: СФКС). Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије или занимања изражени су у граматичком мушком роду и подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Члан 2.

Српске федерације компанијског спорта утврђује назив, правила и услове за организовање   такмичења и манифестација, као и правила и услове за учешће на њима.

Члан 3.

Сва питања која нису регулисана овим Правилником, регулишу се Пропозицијама за свако такмичење посебно, које на предлог Стручног Одбора (у даљем тексту: СФКС), доноси Управни Одбор (у даљем тексту: УО), одговарајуће спортске приредбе

II ПРАВО НАСТУПА

Члан 4.

Право учешћа на такмичењима и манифестацијама у организацији или под покровитељством Српске федерације компанијског спорта, могу имати клубови, такмичари, тренери и судије, који су то право стекли на основу критеријума прописаних Правилником.

 

Члан 5.

Организације и појединци против којих је на снази изречена дисциплинска мера забране наступа   или је у току поступак за разрешење питања у вези исправности регистрације, не могу наступати на такмичењима у организацији или под покровитељством  . Српске федерације компанијског спорта

Члан 6.

На такмичењима могу наступити само клубови који изврше уредну и благовремену пријаву својих такмичара и екипа, у роковима и на начин како је пропозицијама такмичења предвиђено.

Члан 7.

Српске федерације компанијског спорта може одлуком или неким општим актом установити потпун или делимичан систем квалификовања, као услов за учешће на такмичењима.

III КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 8.

Такмичарска година (сезона) почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра исте календарске године.

Члан 9.

Годишњи календар такмичења на нивоу Српске федерације компанијског спорта, на предлоге УО и стручних комисија, доноси УО, најкасније до краја децембра такмичарске године. На основу овог календара, доносе се календари нижих нивоа такмичења, као и календари територијалних  или кпомпанијских организација и клубова.

Члан 10.

Утврђени и усвојени календар такмичења   УО може својом одлуком изменити, само у оправданим случајевима.

IV СИСТЕМ И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 11..

УО Српске федерације компаниојског спорта,   најкасније до краја јануара текуће године, за сваки   спортску приредбу, посебно, на предлог СО  , усваја Систем и Пропозиције организације приредбе, на почетку такмичарске сезоне, а најкасније до краја јануара текуће године

Члан 12.

Системом и Пропозицијама се прописују сви услови такмичења: степен и врста такмичења, категорије, годишта, програм, број и састав екипа, спровођење такмичења по деловима и у целини, право учествовања, број и састав судијских комисија, начин одређивања пласмана и проглашења резултата, објекти и средства за спровођење такмичења и сви остали технички услови.

Члан 13.

Детаљне пропозиције такмичења (распис) су обавезне, доносе се и објављују најкасније 40 дана пре почетка приредбе и не могу се мењати на мафистацију , на коју се односе.

V ТАКМИЧЕЊА

Члан 15.

Такмичење или манифестацију може да организује само члан Савеза, који за то има обезбеђене услове у погледу објекта, опреме, стручних и других лица. Организатор је у обавези да осигура несметано и безбедно одвијање такмичења или манифестације. Српска федерација компанијског спорта, за свако приредбу посебно, мора да упути Позив за одговарајуће учешће свим  чланицама Савеза, који треба да садржи информације о:

 • Руководству такмичења;
 • сатници такмичења;
 • сатници састанака;
 • месту одржавања.

Члан 16.

Српска федерација компанијског спорта, за свако такмичење посебно, може донети одлуку о именовању организације “домаћина”, који ће, уз подршку СО   као покровитеља, бити технички реализатори такмичења.

Члан 17.

Такмичење у једном дану не може трајати дуже од 10 (десет) сати, с тим да у сатници на свака 4 сата постоји пауза, у трајању од 30 минута.

Члан 18.

Такмичења се реализују према утврђеној Сатници, коју сви клубови учесници добијају најмање 2 (два ) дана пре почетка такмичења.

 

Члан 19.

Такмичење не би требало да почне пре 9 сати и да се одвија после 22 сата. Сатница такмичења и редослед наступа по категоријама, се одређује према Пропозицијама такмичења и утврђује жребом.

Члан 21.

Редослед наступа такмичара и екипа одређује се жребом на заједничком састанку овлашћених представника учесника, по приспећу пријава и објављује се као Стартна листа, најкасније 1 (један) дан пре почетка такмичења.

Члан 22.

Сатница такмичења и стартна листа такмичара и екипа, морају бити видно истакнуте на за то одговарајућем месту у сали за такмичење.

Члан 23.

Обавеза свих учесника такмичења, а нарочито Руководства такмичења, судија, тренера и такмичара, је да поштују утврђену сатницу. Сваки појединац, који на било који начин ремети поштовање сатнице такмичења би ће опоменут, а у случају оглушавања о опомену, могуће је искључење.

Члан 24.

Сатница садржи податке који прецизирају: почетак и крај рада Пријемне комисије, термине загравања и времена наступа по категоријама, термине техничког састанка, термине судијских састанака, термине церемонија проглашавања резултата, термине пауза и време затварања такмичења.

Члан 25.

Српска федерација компанијског спорта за свако такмичење или на дужи период, формира и именује Пријемну Такмичарска комисија добија списак пријављених такмичара по категоријама, најкасније уочи почетка свог рада на дан такмичења

Пре почетка такмичења и пре одржавања техниког састанка, клубови су дужни да Такмичарској комисији поднесу на увид следећу документацију:

 • Такмичарске легитимације регистрованих такмичара, којом се доказује извршена регистрација
 • Доказ о извршеном лекарском прегледу, не старијем од 6 месеци, који мора бити обављен у амбуланти специјализованој за спортску медицину за такмичара;
 • Потврду о уплаћеним котизацијама, ако је то пропозицијама конкретног такмичења предвиђено;

Члан 26.

Такмичаре и тренера за ког Такмичарска комисија установи мањкавост и неисправност документације, нема право наступа на такмичењу.

VI РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА

Члан 27

Руководство такмичења има овлашћења да испред Српске федерације компанијског спорта, непосредно на такмичењу доноси све неопходне одлуке и предузима одговарајуће мера за успешну реализацију такмичења. Руководство такмичења одређује СО . Оно може бити стално или се може формирати за свако такмичење посебно.

Члан 28.

Право тумачења Пропозиција и осталих аката Српска федерација компанијског спорта, на самом такмичењу има Руководство такмичења. Руководство такмичења је одговорно за спровођење такмичења по прописаним Пропозицијама и одговорно је за решавање проблема, санкционисање прекршаја и инцидената, који се догоде на самом такмичењу.

Члан 29.

Руководство такмичења чине: Руководилац такмичења, Технички делегат ГСС, Врховни судија такмичења.

Члан 30.

Дужности Руководства такмичења су да:

 • Активно учествује у планирању и припреми такмичења
 • Брине о регуларности и реализацији такмичења
 • По завршетку такмичења, подноси извештај СО и УО Српске федерације компанијског спорта

Члан 32.

РУКОВОДИЛАЦ ТАКМИЧЕЊА је одговоран за стручну и техничку припрему, за реализацију такмичења његов регуларан и ефикасан ток.

Члан 33.

ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ је одговоран за регуларност такмичења. Дужан је да познаје и на такмичењу обезбеди пуну примену одредаба овог Правилника, правила   у вези са организацијом и спровођењем такмичења и доследну примену Статута Српске федерације компанијског спорта и других општих аката.

Члан 34.

Сви учесници такмичења (представници клубова, тренери, такмичари, судије, спортски радници, ангажовано особље и друга присутна званична лица) су обавезни да сарађују и поштују упутства и одлуке Руководства такмичења.

Члан 35.

Након одржаног такмичења руководство такмичења подноси извештај СО Српске федерације компанијског спорта у року до 7 (седам) дана (осим ако пропозицијама није другачије прописано).

VII СУДИЈЕ

Члан 36.

За свако такмичење, СО Српске федерације компанијског спорта, утврђује списак судија . Критеријуме за избор судија (попут звања, процене знања и квалитета судијског рада, судијског искуства, учешће на основу клупске припадности…) ближе одређује Судијски правилник.

Члан 37.

Коначни састав судијских комисија утврђује се најкасније на судијском састанку или на Такмичарском одбору који обавезно претходи такмичењу.

Члан 37.

На свим такмичењима која се спроводе на територији Републике Србије, могу судити само лиценциране судије. Изузетно могу судити и гостујуће, стране судије, када за то постоје оправдани разлози и одлука УО ГСС.

Члан 38.

Правила понашања и рад судија утврђени су Судијским Правилником ФИГ и Судијским Правилником.

VIII ПЛАСМАН И ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА

Члан 39.

За сва такмичења, начин бодовања, израчунавање оцена и коначног пласмана, начин обраде података, утврђени су Пропозицијама такмичења,   и Судијским Правилником.

Члан 40.

Проглашење резултата и додела признања се врши по завршетку такмичења за сваку категорију, осим ако пропозицијама такмичења и сатницом није другачије одређено.

Члан 41

Сви учесници такмичења дужни су да присуствују проглашењу резултата и победника. Клуб чији такмичар или цела екипа без оправданог разлога и дозволе Руководства такмичења, одступи од овог правила и не појави се на званичној церемонији проглашења, биће санкционисан у складу са Дисциплинским Правилником.

Члан 42.

СО Српске федерације компанијског спорта је дужан да најдаље у року од 2 (два) дана по завршетку такмичења, свим клубовима, учесницима такмичења, достави званичну листу са комплетним оценама и резултатима.

IX ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 43.

СО Српске федерације компанијског спорта, Руководство такмичења и клуб/клубови одређени за техничку реализацију такмичења, дужни су да обезбеде одговарајуће услове и предузму све мере за безбедан и несметан ток такмичења.

Члан 44.

У техничке услове, које треба обезбедити спадају:

 • одговарајући капацитет спортског објекта (борилиште, простор за загревање, гледалиште, ВИП простор, свлачионице за такмичаре, тренере и судије, салу за састанак, итд.).
 • одговарајући квалитет спортског објекта (стандардне мере о хигијенској, здравственој и физичкој заштити свих актера спортског догађаја).
 • борилиште мора бити одвојено и обезбеђено, тако да се у њему налазе само такмичењем ангажована лица и званичници такмичења.
 • јасно одређен простор у којем се налази руководство такмичења, рачунска комисија, аудио пункт и у који је неовлашћеним лицима забрањен приступ.
 • сигурност у објекту се осигурава обезбеђењем редарске службе дворане у којој се такмичење одржава и/или редарима које организује клуб домаћин.
 • у току такмичења, званична комуникација са актерима и публиком се остварује путем аудио система дворане.
 • осветљење и температура у спортском објекту морју испуњавати услове за неометано одржавање спортских такмичења.
 • висина сале и уређење такмичарског простора утврђени су важећим прописима за сваки спорт. За евентуална одступања од прописаних норми неопходна је одлука СО Српске федерације компанијског спорта и сагласност Руководства такмичења.

Члан 45.

За све време одржавања такмичења обавезно је присуство дежурног лекара.

Члан 46.

Клуб „домаћин“ у обавези је да благовремено и исправно обавести надлежне органе о одржавању такмичења или манифестације.

X ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Понашање свих учесника на такмичењу мора бити у потпуности у складу са спортским моралом и спортском етиком, у духу фер-плеја и у атмосфери међусобног поштовања и уважавања.

Члан 48.

Дисциплина тренера, такмичара/ки и судија регулисана је важећим Правилником.

Члан 49.

Најстрожије се забрањује коришћење недозвољених стимулативних метода и/или средстава – допинга, који на вештачки начин могу директно утицати на остварење такмичарских резултата. Овакав преступ аутоматски повлачи суспензију клуба и такмичара до окончања дисциплинског поступка против свих одговорних лица.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Право тумачења овог Правилника има УО Српске федерације компанијског спорта.

Члан 51.

Измене и допуне овог Правилника се врше по поступку по којем је донет.

Члан 52.

Правилник о такмичењима ступа на снагу даном усвајања.