I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Првилником се утврђују називи награда и признања, општи услови за њихову доделу, начин предлагања, поступак процене пристиглих предлога, као и садржај, облик и врсте награда и признања Српске федерације компанијског спорта.

 II ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Члан 2.

Српске федерације компанијског спорта  сваке године додељује јавно, посебна спортска признања и награде за успешан рад, остварене резултате у оријентирингу, и допринос развоју компанијског спорта у Србији. Признањa и награде носе назив:  „Злани компанијски спортиса“.

Члан 3.

Утврђују се следеће награде и признања:

1) Награда за најуспешнијег такмичара млађих категорија,

2) Награда за најуспешнијег јуниора и јуниорку,

3) Награда за најуспешнијег сениора и сениорку,

4) Награда за најуспешнију компанију,

5) Награда за најуспешнијег тренера.

6) Признање за посебан допринос развоју компанијског спорта,

7) Признање најуспешнијем организатору такмичења,

8) Признање за дугогодишњи рад и животно дело,

9) Признање за fair play,

10) Признање за рад на медијској промоцији компанијског спорта

11) Признање за најуспешнију волонтерску акцију.

12) Признање за најуспешнијег волонтера.

 

2 III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

 

Члан 4.

Основни критеријум да доделу награда спортистима (и њиховим тренерима) је – постигнути успех у појединачној конкуренцији на званичним међународним такмичењима: светским, европским и балканским првенствима, као и за изузетне резултате постигнуте на националном нивоу у предходној години. Резултати се вреднују према освојеном месту: прво место, друго, треће…. шесто; десето… двадесето (на светским и европским првенствима).

Награде се за спортисте додељујују посебно у мушкој, а посебно у женској конкуренцији.

 

Члан 5.

Признање за посебан допринос развоју компанијског спорта, могу се доделити и лицима изван  Србије, а која су својом делатношћу и активношћу дали велики допринос развоју, унапређењу и омасовљењу компанијског спорта.

 

Члан 6.

Признање за дугогодишњи рад и животно дело додељује се оним лицима која су дала значајан и мерљив допринос у развоју компаниојског спорта и његовој популаризацији. Таква лица треба да имају најмање 20 година непрекидног рада у спорту. Ово признање може се само једном доделити истом лицу.

 

Члан 7.

Признање за рад на медијској промоцији компанијског спорта додељује се лицу и медијској кући који су дало посебан допринос медијској популаризацији и промоцији   у Србији. Предлоге за доделу ових признања даје Комисија за комуникације и маркетинг.

 

Члан 8.

Признање за најуспешнију волонтерску акцију   даје се организатору акције (клубу или организатору пројекта), а Признање за најуспешнијег волонтера даје се најистакнутијем волонтеру.

 

Члан 9.

Признања се додељују у облику плакете, док се награде додељују у облику плакете и у робној или у новчаној вредности, а према могућностима СФКС. Уколико два такмичара испуњавају исте услове, остваривши идентичне резултате, награда ће се доделити за оба такмичара у пуном износу.

 

 IV ПОСТУПАК И ИЗБОР КАНДИДАТА

 

Члан 10.

За поменуте награде и признања могу конкурисати појединци и компаније, путем посебног обрасца на крају сваке календарске године, било да предлажу једни друге или сами себе.

 

Члан 11.

Управни одбор формира Комисију за доделу награда и признања (пет чланова) која до краја јануара наредне године треба да размотри све пристигле пријаве и достави предлоге за доделу награда и признања у облику званичног извештаја Управном одбору на усвајање са образложењем за сваког кандидата или компанију.

 

Члан 12.

Све награде и признања не морају се додељивати сваке године. У посебним случајевима уколико постоје оправдани разлози, Управни одбор може одлучити да се не додељују награде и признања за поједине наведене групације из Члана 3. овог Правилника. За све активности у вези са избором кандидата и компаније коме ће се доделити признање или награда, води се записник који се чува као трајни документ.

 

 IV ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

 

Члан 13.

Све награде и признања додељују се на свечаном делу годишње Скупштине, након одржавања радног дела, на прелазу између једне у другу такмичарску сезону, а за остварене резултате, рад и залагање.  Циљ ове манифестације је у следећем:

-упознавање шире јавности са најбољима у компанијском спорту;

-посебно мотивисање младих такмичара;

-мотивисање награђених за даљи успешан рад;

-медијска популаризација спорта;

-праведна сатисфакција за физичка и правна лица која су својим радом поспешила развој компанијског спорта и спорта уопште.

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 14.

Правилник о наградама и признањима ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од дана усвајања на Управном одбору Српске федерације компанијског спорта.

Овај Правилник се може допуњавати и мењати по поступку како је и донет.