На основу Чл.47 Статута Српске федерације компанијског спорта, Упрвни одбор СФКС на својој седници од 22.07.2019 године доноси.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

СРПСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ КОМПАНИЈСКОГ СПОРТА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Дисциплински правилник Српске федерације компанијског спорта (у даљем тексту: СФКС) прописује мере и поступак кажњавања појединаца или чланица СФКС, који прекрше Статут и друга општа акта СФКС, Закон о спорту или на било који други начин учине штету или наруше углед СФКС и/или појединаца из чланства.

Члан 2.

Непознавање Статута и општих аката Федерације или Закона о спорту, из члана 1. овог Правилника, никога не ослобађа од одговорности.

Члан 3.

Овај Правилник се односи и примењује на:

  • сва друштва и компаније регистроване у СФКС
  • такмичаре/ке, тренере, судије, функционере и друга лица регистрована у СФКС;
  • све спортске раднике, функционере и друга лица СФКС

Дисциплински правилник можете преузети као PDF:

Дисциплински правилник

Члан 4.

Одредбе овог правилника примењиваће се у свим случајевима дисциплинских прекршаја учињених, како на територији Републике Србије, тако и ван граница наше земље.

 

Члан 5.

Подстрекивање на прекршај, помагање или свесно прећуткивање учињеног прекршаја, третираће се на основу процене околности или чак исто као учињени прекршај.

 

Члан 6.

Уколико се истовремено учини више прекршаја, сваки прекршај се третира посебно, али се за све  учињене прекршаје изриче јединствена одговарајућа казна.

 

Члан 7.

Повећање казне примењује се према учиниоцима који су раније већ били дисциплински кажњавани, а  који понављају исти или учине нови дисциплински прекршај.

 

Члан 8.

Дисциплински прекршај застарева након годину дана од времена када се догодио. Једном покренут дисциплински поступак, ако није окончан, никада не застарева.

 

Члан 9.

Свака одлука о кажњавању мора бити уписана и заведена у архиви СФКС.

 

 II ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И КАЗНЕ

 

Члан 10.

У зависности од степена дисциплинског прекршаја, могу се применити следеће дисциплинске мере: -Јавна опомена;

-Новчана казна;

-Удаљавање са такмичења са новчаном казном;

-Забрана вршења функције у органима СФКС или забрана учешћа на такмичењима, на одређено време са новчаном казном;

-Последња опомена пред искључење са новчаном казном;

-Искључење и брисање из одговарајућег регистра Савеза.

 

Члан 11.

За ЛАКШЕ дисциплинске прекршаје изриче се опомена и/или новчана казна,.У  ове прекршаје убрајају се не придржавање аката СФКСа који не производе већу штету по чланство нити представљају већу друштвено-спортску опасност.

 

Члан 12.

За ТЕЖЕ дисциплинске прекршаје могу се, појединачно или повезано, изрећи казне:

– забрана наступа или вршења функције на одређено време ;

-забрана наступа на одређеном броју такмичења ;

-последња опомена пред искључење ;

-новчана казна.

У ове прекршаје убрајају се изразито некултурна и неспортска понашања, кршење Статута, и аката, непоштовање Одлука и утврђених Правила, са последицама по чланство, а као најтежи дисциплински прекршаји сматрају се физички напад, са наношењем телесних и душевних последица,  фалсификовање службених докумената, учињена кривична дела у спорту и ван њега,( испољавање и ширење мржње, расизма и национализма, обмањивање, врбовање,  подмићивање или подстрекивање малолетних лица на извршење дисциплинских прекршаја, удруживање појединаца ради намештања такмичарских резултата или остваривања личне или користи за клуб, као и поновљени прекршаји због којих је већ изрицана дисциплинска мера.

 

Члан 13.

Казна забране наступа и казна вршења функције не може бити дужа од једне године, осим у случају коришћења допинг средстава.Казна забране наступа за собом повлачи и казну вршења функције и обрнуто.

 

Члан 14.

Учинилац кажњен новчаном казном дужан је да у року од 14 (четрнаест) дана, од дана изрицања казне, на рачун СФКС уплати новчани износ по изреченој казни, у противном следи аутоматска суспензија до извршења обавезе. Изречена казна не застарева, нити се може променити, без образложене Одлуке Управног одбора СФКС.

 

Члан 15.

Висину новчаних казни, за поједине дисциплинске прекршаје, утврђује Управни одбор СФКС.

 

Члан 16.

Сваки прекршај који није наведен у овом Правилнику, а представља очигледан преступ,  повреду Статута, Правиника и дугих општих аката или прелази дозвољене оквире друштвено-спортске делатности, кажњава се одговарајућом дисциплинском мером,  која је овим Правилником предвиђена за сличан прекршај.

 

 III ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРЕКРШАЈА

 

Члан 17.

У дисциплинске прекршаје убрајају се:

-Непридржавање Статута, Правилника и других општих аката;

-Непоштовање одлука органа СФКС;

-Намерно подривање, саботирање и/или ометање функционисања СФКС;

-Поступање ради остварења личних интереса, прибављања материјалне и сваке друге користи, на основу злоупотребе имена и угледа СФКС;

-Непристојна вербална и/или невербална комуникација;

-Непристојно и неспортско понашање;

-Изазивање свађа и конфликата;

-Испољавање сваког вида агресије и насиља;

-Учешће на састанцима, скуповима или такмичењима под дејством опијата и/или наркотика;

-Подстрекивање других лица или иритирање публике на испаде и прекршаје;

-Изношење у јавност, обраћањем на скуповима или путем штампаних или електронских медија, неоснованих коментара, критика, компромитујућих информација, квалификација итд.;

-Злоупотреба контакта са државним или градским представницима извршне власти,  министарством за спорт, спортским организацијама у земљи или у иностранству, мимо знања и одобрења органа СФКС;

-Уништавање или отуђивање имовине СФКС;

-Неизвршавање преузетих обавеза и дужности које директно иду на штету СФКС и чланства;

-Лажно сведочење у дисциплинском поступку;

-Свако друго понашање, чињење или нечињење, које иде на штету или угрожава углед СФКС и чланства.

За сваки од наведених прекршаја утврђује се одговарајућа казна, сходно одредбама наведеним у II поглављу, а изрицање казне врши се сходно члану 6 овог Правилника.

IV ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

 

Члан 18.

 

Дисциплински поступак води се пред Дисциплинском комисијом коју именује Управни одбор.

Незадовољна страна има право жалбе Арбитражном суду Спортског савеза Србије, чију надлежност признаје Федерација компанијског спорта.

Поступак се води по Закону о арбитражи.

 

Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Федерације.